<-----> <----->
Пошук по сайту
Авторизація
Логін:
Пароль:
Опитування

Новини

21.03.2012

Повідомлення про збори акціонерів 24.04.2012

 

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПАТ «АЗОТ»

Шановні акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ», що знаходиться за адресою: 18014, Україна, м. Черкаси, вул. Першотравнева, 72

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЗОТ» повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЗОТ», які будуть проведені 24 квітня
2012 року об 11 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, м. Черкаси, вул. Першотравнева, 72, заводоуправління, актова зала.

Порядок денний:

1. Про обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів ПАТ «АЗОТ».

2. Звіт Правління ПАТ «АЗОТ» за результатами роботи в 2011 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 

3. Звіт Наглядової ради ПАТ «АЗОТ» за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «АЗОТ» за 2011 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «АЗОТ» за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

5. Затвердження річних звітів дочірніх підприємств ПАТ «АЗОТ» за 2011 рік.

6. Затвердження річного звіту ПАТ «АЗОТ» за 2011 рік.

7. Покриття збитків ПАТ «АЗОТ» за 2011 рік, в т.ч. дочірніх підприємств.

8. Визначення основних напрямів діяльності на 2012 рік.

9. Прийняття рішення про вчинення, схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, та їх виконання.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів
ПАТ «АЗОТ» - 24 година 18 квітня 2012 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах здійснюватиметься 24 квітня 2012 року за місцем їх проведення з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у річних загальних зборах акціонер зобов'язаний мати при собі паспорт – для акціонерів – фізичних осіб/документи, що підтверджують призначення на посаду та наявність необхідних повноважень (протокол, рішення, контракт), та паспорт – для керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та документи, які посвідчують повноваження представника акціонера фізичної особи чи акціонера – юридичної особи, оформлені згідно з чинним законодавством.

Пропозиції щодо порядку денного приймаються ПАТ «АЗОТ» у письмовій формі оформлені згідно чинного законодавства, Статуту ПАТ «АЗОТ» та Положення «Про загальні збори акціонерів» не пізніше як за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів акціонерів за адресою: 18014, Україна, м. Черкаси, вул. Першотравнева, 72.

Ознайомитись з документами, пов’язаними із порядком денним річних загальних зборів акціонерів, можна починаючи з 24 березня 2012 року до 23 квітня 2012 року в робочі дні (з понеділка по п’ятницю з 9 год. 00 хв. до
17 год. 00 хв.) за місцем знаходження ПАТ «АЗОТ» та 24 квітня 2012 року за місцем проведення зборів (в фойє). Місце для ознайомлення з документами за місцем знаходження ПАТ «АЗОТ» – Україна, м. Черкаси,
вул. Першотравнева, 72, заводоуправління, 7-й поверх, кімната №75; посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар ПАТ «АЗОТ» - Сокольський Є.В.

Довідки можна отримати за тел. (0472) 39 23 91.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «АЗОТ» (тис. грн.)

Найменування показника

період

Звітний

попередній

Усього активів

4 553 468

3 631 208

Основні засоби

1 271 417

1 252 692

Довгострокові фінансові інвестиції

1 196 036

177 326

Запаси

254 364

244 538

Сумарна дебіторська заборгованість

1 083 141

1 335 760

Грошові кошти та їх еквіваленти

45 328

111 948

Нерозподілений прибуток

-562 747

- 433 848

Власний капітал

1 199 154

1 338 835

Статутний капітал

1 056 490

1 056 490

Довгострокові зобов’язання

239 694

191 081

Поточні зобов’язання

3 104 043

2 093 620

Чистий прибуток (збиток)

-192 600

-191 089

Середньорічна кількість акцій (шт.)

124 292 917

124 292 917

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

4417

4372


Возврат к списку